એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપો.
જૂની પ્રણાલિકાનું આચરણ તેમજ સમર્થન કરનાર

પરંપરાગત
ઝનૂની
રૂઢિચુસ્ત
પ્રખરવાદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
પસંદગીની પ્રક્રિયાનો પ્રથમ તબક્કો છે___

રૂબરૂ મુલાકાત
અરજીઓ મેળવવી
અરજીપત્ર ભરાવવું અને ચકાસવું
રોજગાર કસોટીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રાજ્ય સરકારના હિસાબો કોણ તૈયાર કરે છે ?

તિજોરી અધિકારી
હિસાબ અને તિજોરી નિયામક
એકાઉન્ટન્ટ જનરલ
નાણાં વિભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP