કમ્પ્યુટર (Computer)
એકથી વધારે યુઝર એક જ પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરીને એકથી વધારે ટાસ્કને અમલમાં મૂકે તેને શું કહેવાય ?

મલ્ટિ પ્રોસેસિંગ
મલ્ટિ યુઝર
સિંગલ ગીઝર
મલ્ટિ ટાસ્કીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP