કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્પીચ ઇનપુટ નો સિદ્ધાંત કયો છે ?

ઇનપુટ રેકોગ્નાઈઝેશન
સાઉન્ડ ઇનપુટ
વોઈસ રેકોગ્નાઈઝેશન
ડેટા રેકોગ્નાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP