કમ્પ્યુટર (Computer)
CAM નું પૂરુંનામ જણાવો ?

કોમ્પ્યુટર એડેડ મિશન
કોમ્પ્યુટર એડેડ મશીન
કોમ્પ્યુટર એડેડ મોડ
કોમ્પ્યુટર એડેડ માસ્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP