કમ્પ્યુટર (Computer)
PMT નું પૂરુંનામ જણાવો.

પોસ્ટ મલ્ટી ટૂલ
પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ
ફોટો મલ્ટી ટૂલ
ફોટો મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP