કમ્પ્યુટર (Computer)
APPLE – કમ્પ્યૂટર સંદર્ભે શું છે ?

ચોથી પેઢીનું કમ્પ્યૂટર
કમ્પ્યૂટરની ભાષા
સફરજન
કમ્પ્યુટર નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP