કમ્પ્યુટર (Computer)
APPLE – કમ્પ્યૂટર સંદર્ભે શું છે ?

કમ્પ્યુટર નેટવર્ક
સફરજન
ચોથી પેઢીનું કમ્પ્યૂટર
કમ્પ્યૂટરની ભાષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP