કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલની સ્થાપના કોણે કરી છે ?

લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિક
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેક, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેન, સર્ગેઈ બ્રિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
જાપાન દ્વારા તાજેતરમાં વિકસાવવામાં આવતું નીચેના પૈકી કયું વિશ્વનું સૌથી શકિતશાળી કમ્પ્યૂટર છે ?

શિમોષી (Shimoshi)
ફુગાકુ (Fugaku)
આકાશી (Akashi)
કામત્શિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP