કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રામાનુજ
શકુંતલા દેવી
રાણી પાણીગ્રહી
રાજા રમન્ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP