કમ્પ્યુટર (Computer)
HTTP નું પૂરુંનામ જણાવો.

હાયપરાઈઝ ટેક્સમો ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
હાઈપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
હાયપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સપોટર પ્રોટોકો
હાઇડેફીનેશન ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટેકશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP