કમ્પ્યુટર (Computer)
FTP નું પુરૂ નામ જણાવો.

ફાયર ટ્રાન્સફોમર પ્રોટોકોલ
ફાઈલ ટ્રાન્સફર પ્રોપટી
ફાઇલ ટ્રાન્સ્ફર પ્રોટોકોલ
ફ્યુજ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP