ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
હાઇકોર્ટ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની નિમણુંક કોણ કરે છે ?

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી
માન. મુખ્ય ન્યાયાધીશ શ્રી
માન. કાયદામંત્રીશ્રી
માન. ગવર્નર શ્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP