ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
કાસ્ટિંગ વોટ એટલે શું ?

રદ થયેલ મત
લવાદ દ્વારા અપાતો મત
બન્ને પક્ષે સરખું મતદાન થતાં અધ્યક્ષે આપવાનો મત
જે એક મતથી સતાનું પલ્લું નમે તે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
કોઈ રાજકીય પક્ષના આદેશ વિરુધ્ધ તેના સભ્ય હોય તેવા ધારાસભ્ય દ્વારા મત વિધાનસભામાં આપવામાં આવે તો તે.

પક્ષમાંથી દૂર થાય
ધારાસભ્ય તરીકે ગેરલાયક બને
અધ્યક્ષશ્રી તેને ઠપકો આપે
ચાલુ સત્રમાં હાજરી આપી શકે નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP