ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડીટર જનરલ ...

સંયુકત રાષ્ટ્ર સંઘનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે
ન્યાયિક પદ ધરાવે છે
બંધારણીય પદ ધરાવે છે.
સરકારી પદ ધરાવે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદ અન્વયે સરકારી અધિકારી કર્મચારીઓને નોકરી બાબતમાં રક્ષણ અપાયેલું છે ?

અનુચ્છેદ – 312
અનુચ્છેદ – 309
અનુચ્છેદ – 311
અનુચ્છેદ – 310

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP