ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યના ખેડા જિલ્લાને નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓ પૈકી કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી ?

અરવલ્લી
છોટાઉદેપુર
આણંદ
મહીસાગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP