સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
એક અંતર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્રલંબાઈ 20 સે.મી. છે. વસ્તુને લેન્સથી કેટલા અંતરે મૂકવાથી તેનું પ્રતિબિંબ લેન્સથી 10 સે.મી. રચાય ?

15 સેમી
10 સેમી
30 સેમી
20 સેમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP