સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ફ્યુઝનો તાર બનાવવા માટે ક્યાં પ્રકારની ધાતુનો ઉપયોગ થાય છે ?

લેડ-ટીનની મિશ્રધાતુ
પિત્તળ
લેડ
પિત્તળ અને લેડ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ક્ષેપકોમાંથી કર્ણકમાં રુધિરને પાછું આવતાં અટકાવનાર વાલ્વ કયો છે ?

અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ
ત્રિદલ વાલ્વ
દ્વિદલ વાલ્વ
ત્રિદલ અને દ્વિદલ વાલ્વ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP