સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેનામાંથી કઈ એક બાબતને તબીબી વિજ્ઞાન સાથે સંબંધ નથી ?

કાર્ડિયોગ્રામ
સીસ્મોગ્રાફ
લેપ્રોસ્કોપી
ડાયાલિસિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP