સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ISRO એટલે શું ?

ઇન્ડિયન સ્ટડી રિસર્ચ ઓફિસ
ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન
ઇન્ડિયન સ્ટેટીસ્ટીકલ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન
ઇન્ડિયન સ્ટોક રિસર્ચ ઓફિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP