સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ભોપાલ શહેરમાં 1984માં થયેલ વાયુ ગળતર અકસ્માતમાં આ ઝેરી વાયુ જવાબદાર હતો ?

એમોનિયા
મિથાઈલ આઈસોસાયનેટ
ક્લોરોહેક્ઝા મિથેન
કલોરીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વિદ્યુતનું સૌથી વધુ સુવાહક નીચે પૈકી કયું છે ?

રૂમના ઉષ્ણતામાને ગાળેલું પાણી
મીઠાવાળું પાણી
નિસ્યંદિત પાણી
ઉકાળીને ગાળેલું ગરમ પાણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ખગોળીય પદાર્થો વચ્ચે અંતર માપવા માટેના નીચે આપેલા એકમો પૈકી કયો એકમ સૌથી નાનો છે ?

ખગોળીય એકમ
પ્રકાશવર્ષ
પેરોલેક્સ સેકન્ડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP