ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં કૃષિ ક્ષેત્રના સંદર્ભે નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે ?

ગ્રીનહાઉસ અને શેડ નેટ હાઉસ
જુદા જુદા પાકો અને ખેતી પદ્ધતિ
4 રાજ્ય કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલયનું અસ્તિત્વ
આબોહવાકીય વૈવિધ્ય (કૃષિ માટે 5 આબોહવાકીય ક્ષેત્રો)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
પૂર્ણા નદીનું ઉદગમસ્થાન કયું છે ?

વાંસદાના ડુંગરમાંથી
પીંપળનેરના ડુંગરમાંથી
ડાંગના જંગલમાંથી
ધરમપુરના ડુંગરમાંથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP