ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
લૂણી નદી પુષ્કર પાસેથી ઉદ્ભવે છે અને નીચેના પૈકી ક્યા વહી જાય છે ?

કચ્છના રણમાં
અરબી સમુદ્રમાં
સાંભર સરોવરમાં
ખંભાતના અખાતમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP