સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ડુગોંગ શું છે ?

પરવાળા દ્વીપનો પ્રકાર
મેન્ગ્રુવ વનસ્પતિનો પ્રકાર
સમુદ્રી ગાય
સમુદ્રી ઘાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP