સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ડુગોંગ શું છે ?

સમુદ્રી ગાય
સમુદ્રી ઘાસ
પરવાળા દ્વીપનો પ્રકાર
મેન્ગ્રુવ વનસ્પતિનો પ્રકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP