GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.
(a) અમ્રિતવર્ષિની વાવ
(b) વિકિયા વાવ
(c) રૂઠી રાણીનો મહેલ
(d) સંત ત્રિકમજી સાહેબની સમાધી
(1) અમદાવાદ જિલ્લો
(2) સાબરકાંઠા જિલ્લો
(3) દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો
(4) કચ્છ જિલ્લો

b-2, a-1, c-3, d-4
d-4, c-2, a-3, b-1
c-2, b-3, d-1, a-4
a-1, d-4, c-2, b-3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
Choose correct option.
The bicycle ___ by the mechanic now.(use proper form of 'to repair')

The bicycle is repaired by the mechanic now.
The bicycle had been repaired by the mechanic now.
The bicycle was being repaired by the mechanic now.
The bicycle is being repaired by the mechanic now.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
Choose correct option.
Mr Patel said to the police man, “Let me park my scooter here."(Change into Indirect Speech)

Mr Patel requested the police man to let him park his scooter there.
Mr Patel asked the police man if I could park my scooter here.
Mr Patel ordered the police man to park their scooter here.
Mr Patel suggested the police man that he should park my scooter there.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP