ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે દર્શાવેલ સંધિઓની જોડીઓ પૈકી કઈ જોડી ખોટી છે ?

નિ: + રસ = નિરસ
ભાનુ + ઉદય = ભાનૂદય
નિ: + રવ=નીરવ
સુ + સુપ્ત =સુષુપ્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સિન્ધૂર્મિની નીચેના પૈકી કઈ સંધિ સાચી છે ?

સિન્ધૂ +ઉર્મિ
સિન્ધૂ + ઉર્મિ
સિન્ધુ + ઊર્મિ
સિન્ધુ + ઉર્મિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP