ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દસમૂહો માટે કયો સામાસિક શબ્દ યોગ્ય નથી ?

ત્રણ કલાકનો રાત દિવસનો સમય - પ્રહર
હું પણાનો ભાર - સ્વાભિમાન
દુઃખનો પોકાર - આર્તનાદ
નવી નવી ઇચ્છાઓ થવી - ઉકરાટા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP