ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના વાક્ય માટેનું સાચું કર્મણિ વાક્ય કયું છે ?
દાદા કેસરી સિંઘ રેડીયો સાંભળે છે.

દાદા કેસરીસિંઘ રેડીયો સાંભળે છે.
દાદા કેસરી સિંઘથી રેડિયો સંભળાય છે.
દાદા કેસરી સિંઘનો રેડિયો સંભળાય છે
દાદા કેસરીસિંઘ રેડિયા વડે સાંભળે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શહેરમાં નોકરી મેળવવા છોકરાએ ઘણા ઉધામા કર્યા. વાક્યનો પ્રકાર કયો છે ?

ઉદ્દગાર વાક્ય
પ્રશ્નવાક્ય
વિધિવાક્ય
વિધાનવાક્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
હું તમને કશું ન કહું :(કર્મણી વાક્ય કયું છે ?)

હુંથી તમને કહેવાય ન કશું
તમને મારાથી કંઈ ન કહેવાય
તમારાથી હું કશું ન કહું
મારાથી તમને કશું કહેવાય નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP