ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા સમાસ અને તેના પ્રકારમાંથી કયો સાચો છે ?

નખશિખ - બહુવ્રીહી
ટાઈમટેબલ - દ્વંદ્વ
પંકજ - તત્પુરુષ
ત્રિકાળ - ઉપપદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'વૈખરી' શબ્દનો અર્થ જણાવો.

સ્પષ્ટ ઉચ્ચારાયેલી વાણી
અસ્ત વ્યસ્ત પડેલો ઘરનો સામાન
વણસેલા સંબંધો
નાહકની વહોંરેલી પીડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યમાંના રેખાંકિત શબ્દનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
લખવું વાંચવું એ કઈ કેળવણી નથી.

ભવિષ્યકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
સંબંધકકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP