ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેનામાંથી કયા આર્થિક વિકાસના માપદંડ છે ?
1. માનવ વિકાસ સૂચકાંક (HDI)
2. જાતીય વિકાસ સૂચકાંક (GDI)
3. જાતીય સશકિતકરણ સૂચકાંક (GEM)
4. ચોખ્ખું રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન (NNP)
5. વૈશ્વિક ખુશહાલી સૂચકાંક (GHI)

1, 3, 4 અને ‌‌5
આપેલ તમામ
1, 2, 3 અને 5
1, 2, 3 અને 4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેનામાંથી કયા આર્થિક વૃદ્ધિના માપદંડ છે ?
1. કુલ ઘરેલુ ઉત્પાદન (GDP)
2. કુલ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન (GNP)
3. માનવ વિકાસ સૂચકાંક (HDI)
4. ચોખ્ખુ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન (NNP)
5. જાતીય વિકાસ સૂચકાંક (GDI)

1, 2, 4
1, 2
1, 2, 3 અને 5
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
શેરિંગ ઈકોનોમીને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

ગીગ ઈકોનોમી
સહયોગી ઈકોનોમી
પીયર ઈકોનોમી
પીયર ઈકોનોમી અને સહયોગી ઈકોનોમી બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP