ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતમાં ફુગાવો ___ નો ઉપયોગ કરી માપવામાં આવે છે.

કન્ઝ્યુમર પ્રાઈસ ઈન્ડેક્સ (CPI)
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
હોલસેલ પ્રાઈસ ઈન્ડેક્ષ (WPI)
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
"The History of Indian Currency and Banking” નામનું પુસ્તક કોણે લખ્યું છે ?

આઈ. જી. પટેલ
દાદાભાઈ નવરોજી
ડૉ. બી. આર. આંબેડકર
જવાહરલાલ નહેરૂ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
'બંધ અર્થવ્યવસ્થા' તે અર્થવ્યવસ્થા છે જેમાં :

નાણાકીય પુરવઠો પૂર્ણતઃ નિયંત્રિત હોય છે.
ન તો નિકાસ કે ન તો આયાત થાય છે.
નાણાકીય ખાધની વ્યવસ્થા હોય છે.
માત્ર આયાત થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP