ટકાવારી (Percentage)
એક સાઈકલની છાપેલી કિંમત રૂા.1560 અને તેના ઉપર લેવાતા વેચાણ વેરાનો દર 5% હોય તો કેટલા વેચાણવેરો ભરવો પડે ?

રૂ. 100
રૂ. 78
રૂ. 120
રૂ. 80

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP