યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સામાન્ય રીતે કેટલી વસ્તીવાળા શહેરને મેગાસિટી કહેવાય ?

10 લાખથી વધુ વસ્તીવાળા
1 કરોડથી વધુ વસ્તીવાળા
10-15 લાખથી વધુ વસ્તીવાળા
50 લાખથી વધુ વસ્તીવાળા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ઉડાન (UDAN) યોજનાનું પૂરું નામ જણાવો.

ઉડ દેશ કા નાગરિક
ઉડે દેશ કા ગરીબ નાગરિક
ઉડે દેશ કા આમ નાગરિક
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP