વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ(BEL) સંદર્ભે ખરા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો.

મિનિરત્નનો દરજ્જો ધરાવતી સંરક્ષણ મંત્રાલયની દેખરેખ હેઠળની સરકારી કંપની છે.
આપેલ બંને
તેનું મુખ્યાલય બેંગ્લુરુમાં આવેલું છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેની મિસાઈલ પૈકી કઈ મિસાઈલ / મિસાઈલ્સ સંકલિત માર્ગદર્શિત મિસાઈલ વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ તૈયાર કરાયેલ નથી ?
(1) અગ્નિ – 3
(2) K-15
(3) અગ્નિ-4
(4)આકાશ
(5) બ્રહ્મોસ

2, 3 અને 5
1 અને 4
2 અને 5
2, 3, 4 અને 5

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
‘‘પૃથ્વી" મિસાઈલ્સ વિશે ખોટા વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ બંને
પૃથ્વી બેલેસ્ટિક મિસાઈલ નથી.
તેના દ્વારા પરમાણુ હુમલો કરી શકાય છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP