સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક ટ્રેઈન અને પ્લેટફોર્મની લંબાઈ સમાન છે. જો 90 Km/hr ની ઝડપે ટ્રેઈન પ્લેટફોર્મને 1 મિનિટમાં પસાર કરે છે. તો ટ્રેઈનની લંબાઈ કેટલાં મીટર હોય ?

600
750
900
500

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક માણસને 12 કિ.મી.નું અંતર 45 મિનિટમાં કાપવાનું છે. જો તે એક તૃતીયાંશ જેટલું અંતર બે તૃતીયાંશ જેટલા સમયમાં કાપે તો બાકીનું અંતર કાપવા તેને કેટલી ઝડપ રાખવી પડશે ?

42 કિ.મી./ કલાક
28 કિ.મી./ કલાક
32 કિ.મી./ કલાક
36 કિ.મી./ કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વ્યક્તિ સ્કુટર ૫૨ 1000 મીટર રેખીય અંતર 80 સેકન્ડમાં કાપે છે તો તેની ઝડપ કેટલી હશે ?

12.5 કિ.મી./કલાક
54 કિ.મી./કલાક
36 કિ.મી./કલાક
45 કિ.મી./કલાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP