સમય અને અંતર (Time and Distance)
જો રમેશ 7 Km/hr ની ઝડપે ચાલે તો તે શાળામાં 9 મિનિટ મોડો પહોંચે છે. પણ જો તે 8 Km/hr ની ઝડપે ચાલે તો 6 મિનિટ વહેલો પહોંચે છે. શાળા કેટલી દૂર હશે ?

16 Km
14 Km
28 Km
21 Km

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક ટ્રેન 90 Km/hr ની ઝડપે એક થાંભલાને 10 સેકન્ડમાં પાર કરે છે. તો ટ્રેનની લંબાઈ મીટરમાં શોધો.

175 મીટર
300 મીટર
250 મીટર
150 મીટર

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
જલ્પા કાર દ્વારા 420 Km ની મુસાફરી 5 hr 15 Min માં પૂરી કરે છે. પ્રથમ 1/4 અંતર 60 Km/ hr ની ઝડપે કાપે છે. બાકીનું અંતર કઈ ઝડપે કાપ્યું હશે ?

100 Km/hr
85 Km/hr
90 Km/hr
105 Km/hr

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
ટેલીફોનના થાંભલા એક રેલવે લાઈન પર 100 મીટરના અંતરે આવેલા છે. ટ્રેનમાં બેઠેલા એક મુસાફર તેને ગણવાનું શરૂ કરે છે. જો ટ્રેનની ઝડપ 60 કિ.મી/કલાક હોય, તો 4 કલાકમાં તે આવા કેટલા થાંભલા પસાર કરશે ?

4800
2400
1200
3600

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP