સમય અને અંતર (Time and Distance)
ગૌતમ પોતાની કાર કલાકના 72 કિ.મી. ઝડપે ચલાવે છે, જ્યારે અનંત પોતાની કાર 40 મિનિટમાં 56 કિ.મી.ની ઝડપે ચલાવે છે, બંનેની ઝડપનો ગુણોત્તર કેટલો થાય ?

7 : 6
4 : 5
6 : 7
3 : 5

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
મોહન 10.2 કિ.મી. અંતર 3 કલાકમાં કાપે છે. 5 કલાકમાં તે કેટલું અંતર કાપશે ?

21 કિ.મી.
19 કિ.મી.
17 કિ.મી.
15 કિ.મી.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વિમાન આગગાડીથી બમણી ઝડપથી ચાલે છે, વિમાનની ઝડપ પ્રતિ કલાક 60 માઈલ છે, આગગાડી 20 માઈલ અંતર કાપે તેટલા સમયમાં વિમાન કેટલું અંતર કાપશે ?

30 માઈલ
60 માઈલ
50 માઈલ
40 માઈલ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP