સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ નીચે પૈકીની કઈ રકમ પર ગણાય છે ?

હપતાની રકમ
મુદ્દલ રકમ + વ્યાજ
મુદ્દલકિંમત
વ્યાજની રકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતીય હિસાબી ધોરણ નં‌. 14 મુજબ ખરીદ કિંમત નક્કી કરતી વખતે જૂની કંપની (ધંધો વેચનાર) નાં ડિબેન્ચરનો સમાવેશ નીચે પૈકી શેમાં નથી કરાતો ?

પાઘડીમાં
નવી કંપની માં
ખરીદ કિંમતમાં
ચોખ્ખી મિલકતમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શેર બાંયધરી કમિશનનું ખાતું બંધ કરીને તેની બાકી કયા ખાતે લઈ જવાશે ?

બેંક ખાતે
શેર ડિબેંચર ખાતે
નફા નુકસાન ખાતે
બાંયધરી દલાલો ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ ઓડિટર માટે ફરજિયાત ન હોવા છતાં હિતાવહ ગણાય.

ઓડિટ પ્રક્રિયા
અણધારી તપાસ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
નિત્ય તપાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP