સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સરકારી આવકવેરાના દેવાં કયા શીર્ષક નીચે ચૂકવાશે.

બિનસલામત લેણદારો
અપૂર્ણ સલામત લેણદારો
પસંદગીના લેણદારો
સલામત લેણદારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શબ્દોનાં માધ્યમથી સંદેશો મોકલવાનો રસ્તો ___ માહિતીસંચાર તરીકે ઓળખાય છે.

મૌખિક
મૌખિક અને શાબ્દિક બંને
શાબ્દિક
લેખિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેચાણ ₹ 10,00,000 છે, ચલિત ખર્ચા ₹ 5,00,000 સ્થિર ખર્ચા ₹ 2,00,000 છે. ડિબેંચર પર વ્યાજ ₹ 40,000 છે. આવકવેરાનો દર 40% છે. ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા 14,400 છે. કાર્યકારી લિવરેજની કક્ષા મેળવો.

1
1.5
1.33
1.67

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ટેકનિકલ ડિરેક્ટરની ફી માટે ફાળવણીનો આધાર :

કર્મચારીની સંખ્યા
રોકાયેલી જગ્યા
પ્રત્યક્ષ મજૂરી
આપેલા સેવાના પ્રમાણમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે દર્શાવેલી કઈ વિગત પડતરના પત્રકમાં દર્શાવાતી નથી?

અર્ધ તૈયાર માલનો સ્ટોક
પગાર
માલસામાનના ભંગારની ઊપજ
સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ ગયેલી રકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP