બાયોલોજી (Biology)
ગુજરાતમાં ડેરીઉદ્યોગના પ્રણેતા કોણ છે ?

વર્ગીસ કુરિયન
હુબેર
વેનસ
ફહિયાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ખચ્ચર મેળવવા કયા પ્રકારનું સંકરણ કરાય છે ?

અંતઃસંકરણ
બર્હિસંકરણ
આંતરજાતીય સંકરણ
અંતઃ જાતીય સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બહુકોષીય સજીવો કઈ ક્રિયા દ્વારા દેહના કદમાં વધારો થાય છે ?

કોષ-વિભેદન
કોષ-વિઘટન
કોષ-વિભાજન
કોષવૃદ્ધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ બહુકોષી હોવા છતાં કોષસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે ?

નુપૂરક
સંધિપાદ
પૃથુકૃમિ
સછિદ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP