કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
વિહાનને શિસ્તમાં રહેવાનું છે.

ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
ભારતી રમવા ગઈ.

સામાન્ય કૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
સ્વામીજીએ આવીને અહીના સઘળા વાતાવરણને પાવન અને સુંદર બનાવી દીધું.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
"હું પથારીમાં પડ્યો પડ્યો વાંચું છું." કૃદંત ઓળખાવો.

ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
હું એક અદ્રશ્ય શક્તિ અને ઉત્સાહથી ઉભરાઈ ગયો હતો.

સંબંધક કૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થ કૃદંત
આજ્ઞાર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
સાંભળનાર કોઈ હતું જ નહીં.

હેત્વર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP