કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 2023 (Current Affairs April 2023)
તાજેતરમાં સરકારે ક્યા વર્ષ માટે નેશનલ ક્વૉન્ટમ મિશનને મંજૂરી આપી ?

વર્ષ 2023-24થી 2034-35
વર્ષ 2023-24થી 2027-28
વર્ષ 2024-25થી 2034-35
વર્ષ 2023-24થી 2030-31

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP