યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત અને દેશના ગામડાઓના સામાજિક વિકાસ માટેની કઈ યોજનાઓ હાથ ધરવામાં આવી છે ?

રાજ્ય સેવા યોજનાઓ
ગ્રામ્ય સેવા યોજનાઓ
રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાઓ
સામૂહિક સેવા યોજનાઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નીચેનામાંથી કઈ આવાસ યોજના ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા લોકો માટે ગુજરાત સરકારે જાહેર કરી છે ?

રાજીવ ગાંધી આવાસ યોજના
સરદાર આવાસ યોજના
ઈન્દિરા આવાસ યોજના
મહાત્મા ગાંધી આવાસ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકાર દ્વારા સેવા સેતુ હેઠળ તાલુકા કક્ષાએ નીચે પૈકી કઈ સેવા / સેવાઓ સ્થળ ઉપર જ તાત્કાલિક મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે ?

આવકના દાખલા
મા અમૃતમ્ વાત્સલ્ય કાર્ડ
રેશન કાર્ડ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત દેશમાં તમામ ગામડામાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોએ પર્યાવરણ અનુકૂળ સુરક્ષિત પાકું મકાન કઈ સાલ સુધીમાં બનાવી આપવામાં આવશે તેમ દર્શાવેલ છે ?

ઈ.સ. 2020
ઈ.સ. 2021
ઈ.સ. 2022
ઈ.સ. 2019

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP