જોડકા જોડો. <br/>a. માણેકઠારી પૂનમનો મેળો <br/>b. મેઘ મેળો <br/>c. રૂપાલની પલ્લીનો મેળો<br/>d. ચૂલ મેળો <br/>i. અગ્નિદેવ <br/>ii. વરદાયિની માતા<br/>iii. મેઘરાજા <br/>iv. રણછોડરાયજી

GPSC PI Prelim Exam Paper 03 January 2021