છંદ
નીચેનામાંથી પૃથ્વી છંદનું કયું ઉદાહરણ નથી ?

"ધમાલ ન કરો, જરાય નહિ નેન, ભીના થજો"
"ઘણુંક ઘણું ભાંગવું, ઘણ ઉઠાવ મારી ભુજા...!"
"ભમો ભરત ખંડમાં સકળ ભોમ ખૂંદી વળો"
"અમારા એ દાદા વિપુલ વડના ઝુંડ સરખા"

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP