સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
___ એ 16 વર્ષની ઉંમરે ગણિતશાસ્ત્ર ઉપર વ્યાખ્યાનો આપ્યા હતા.

મેક્સ વેબર
ઓગષ્ટ કોમ્ટ
ઈમાઈલ દુર્ખીમ
કાર્લ માકર્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP