સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
જો n > 1, n ∈ N તો n⁴ + 4 ___ છે ?

વિભાજ્ય ઘન પૂર્ણાંક
અયુગ્મ સંખ્યા
યુગ્મ સંખ્યા
અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે ? (દરેક સંખ્યા પૂર્ણધન છે.)

4096 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 6 છે.
15625 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 5 છે.
12167 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 7 છે.
13824 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 4 છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP