સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
જો n > 1, n ∈ N તો n⁴ + 4 ___ છે ?

અયુગ્મ સંખ્યા
વિભાજ્ય ઘન પૂર્ણાંક
અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક
યુગ્મ સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે ? (દરેક સંખ્યા પૂર્ણધન છે.)

15625 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 5 છે.
13824 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 4 છે.
12167 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 7 છે.
4096 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 6 છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP