કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં કયા ગુજરાતના વ્યક્તિની ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ટાઉન પ્લાનર્સ ઇન્ડિયાના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી ?

શ્રી એચ. એલ. શાહ
શ્રી એચ.કે. મેવાડા
શ્રી બી. એમ. પટેલ
શ્રી એન. કે. પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ગાંધીનગર શહેરની ડિઝાઇન કોણે તૈયાર કરી હતી ?

શ્રી બી.એમ.પટેલ
શ્રી એચ.કે. મેવાડા
શ્રી એન.કે. પટેલ
શ્રી એચ. એલ. શાહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP