સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પાઘડીનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે ધંધામાં રોકાયેલી મૂડી કે સરેરાશ રોકાયેલી મૂડી નક્કી કરતી વખતે કયા પ્રકારનાં રોકાણો ધ્યાનમાં લેવાતાં નથી ?

બિનધંધાકીય રોકાણો
ધંધાકીય રોકાણો
કાયમી રોકાણો
ચાલુ રોકાણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ધંધાની કુલ મિલકત ₹ 18,00,000 દેવાં ₹ 10,00,000 અપેક્ષિત વળતર દર 12.5%, વાર્ષિક સરેરાશ નફો ₹ 1,16,000 હોય ત્યારે મૂડીકૃત નફાના ધોરણે પાઘડી શોધો.

₹ 1,16,000
₹ 1,25,000
₹ 1,28,000
₹ 4,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
"રોકડ સાથે સંકળાયેલાં તમામ કાર્યો એટલે નાણાં કાર્યો" ___ અભિગમ પ્રમાણ છે.

આધુનિક
અતિવિશાળ
પ્રણાલિકાગત
સંપત્તિ મહત્તમીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP