સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જૂની ઘાલખાધ વસૂલ થાય ત્યારે તે ___ ખાતે જમા થશે.

ધંધો વેચનારના ઉપલક ખાતે
ધંધો વેચનારના દેવાદારો
ઘાલખાધ
ધંધો વેચનારના લેણદારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પાઘડીની રકમ કયા સૂત્રથી શોધી શકાય ?

કુલ મિલકતો - ધંધાની ખરીદકિંમત
ધંધાની ખરીદકિંમત - ચોખ્ખી મિલકતો
ધંધાની ખરીદકિંમત - કુલ મિલકતો
ચોખ્ખી મિલકતો - ધંધાની ખરીદકિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મૂડી અનામતની રકમ કયા સૂત્રથી શોધી શકાય ?

કુલ મિલકતો - કુલ દેવાં
કુલ મિલકતો - ધંધાની ખરીદકિંમત
ચોખ્ખી મિલકતો - ધંધાની ખરીદકિંમત
ધંધાની ખરીદકિંમત - ચોખ્ખી મિલકતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ધંધાની કુલ મિલકતો ₹ 4,00,000 છે. જેમાં 10% અવાસ્તવિક મિલકત છે. ધંધામાં દેવાં 1,00,000 છે. ધંધાની ખરીદી વખતે પાઘડી ₹ 50,000 નક્કી થઈ હોય તો ધંધાની ખરીદકિંમત ___ થાય.

3,00,000
3,10,000
3,60,000
2,60,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેચનાર વતી નાણાં ઉઘરાવતી અને વેચનાર વતી લેણદારોને નાણાં ચૂકવી આપતી કંપનીને કમિશન કઈ રકમ પર મળશે ?

કુલ દેવાદારો + કુલ લેણદારો પર
ચોખ્ખી મિલકત પર
દેવાદારો પાસેથી મળેલી રકમ
દેવાદારો પાસેથી મળેલી રકમ + લેણદારોને ચુકવેલ રકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP