સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો રોકડપ્રવાહ રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડપ્રવાહ છે ?

ડિવિડંડની ચુકવણી
ડિબેન્ચર પરત
કરવેરાની ચુકવણી
યંત્રની ઊપજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર રોકડની આવક તરીકે દર્શાવવામાં આવતો નથી ?

નવા શેર બહાર પાડ્યા
લોનની ચુકવણી કરી તેના
બેંક પાસેથી લોન લીધી તેના
વ્યાજ અને ડિવિડંડની આવક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક કંપનીના 2018-19 ના પ્રથમ ચાર માસની માહિતી નીચે મુજબ છે :
 એપ્રિલમેજૂનજુલાઈ
વેચાણ3,60,0004,20,0004,00,0005,00,000
વેચાણ રોકડમાં 20% અને ઉધાર 80% છે. ઉધાર વેચાણના 60% વેચાણ પછીના મહિનામાં વસૂલ થાય છે અને 40% વેચાણ પછીના બીજે મહિને વસૂલ થાય છે. જૂન અને જુલાઈ મહિનામાં રોકડ વેચાણ કેટલું હશે ?

₹ 80,000 અને ₹ 1,00,000
₹ 72,000 અને ₹ 84,000
₹ 84,000 અને ₹ 80,000
₹ 8,40,000 અને ₹ 1,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નોંધાયેલા કંપનીઓના શેરના ભાવ જે દરરોજ જાહેર થતા હોય છે તેને નીચેનાં પૈકી કઈ કિંમત કહેવામાં આવે છે ?

દાર્શનિક કિંમત
બજાર કિંમત
એક પણ નહીં
મૂડી કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્રશ્નમાં કોઈ સૂચના ન હોય તો રોકાણોના ખરીદ વેચાણ વખતે દલાલીની ગણતરી ___ કિંમત પર કરવામાં આવે છે.

દાર્શનિક કિંમત
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મૂડી કિંમત
ખરીદ-વેચાણના સોદાની કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP