તળપદા
તળપદા શબ્દો અને તેના શિષ્ટ રૂપોના વિકલ્પોમાંથી કથો વિકલ્પ બરાબર નથી ?

ફાંટ - પોટકું
બકાલું - શાકભાજી
હકડે ઠઠ - ભરચક
ગલઢેરાં – ઝૂંપડાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP